O projekcie

Jednym z priorytetów  polityki zrównoważonego rozwoju gminy Maków Podhalańskich jest ochrona środowiska naturalnego i wspomaganie proekologicznych zadań inwestycyjnych. Przejawem tej polityki jest realizacja niżej opisywanego projektu. 

 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego przygotował i złożył wniosek do Operatora Programu – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek o nazwie “„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”” otrzymał 100 pkt. i znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych” ex aequo z gminą Bochnia.

 

W dniu 25 stycznia 2022 roku Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala i wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w obecności Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika podpisali umowę dla Gminy Maków Podhalański, potwierdzającą przyznanie dofinansowania na projekt finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański”.

 

Wartość dofinasowania złożonego wniosku to kwota 4 430 124,34 PLN z czego 85% przyznanej dotacji, tj. 3 765 605,65 PLN, pochodzi ze środków MF EOG, a 15%, tj. 664 518,69 PLN, z budżetu państwa.

 

Planowany koszt całkowity zadania wynosi 6 747 711,94 PLN, koszty kwalifikowane 6 328 749,10 PLN.

 

Konkurs, w ramach którego Gmina Maków Podhalański otrzymała dotację, nosił tytuł: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” i obejmuje budynki:

  • Szkoła Podstawowa w Wieprzcu
  • Szkoła Podstawowa w Kojszówce
  • Szkoła Podstawowa w Juszczynie
  • Szkoła Podstawowa w Białce
  • Szkoła Podstawowa w Grzechyni
  • Szkoła Podstawowa SPSK Maków Podhalański

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański. Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach, ograniczenie niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów, a także zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Wskaźniki efektu ekologicznego:

  • Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 – 880,31 t/rok.
  • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 53,50 MWh/rok
  • Oszczędność energii pierwotnej – 3 420,09 MWh/rok

Planowane do wykonania prace obejmują:

  • Docieplenie ścian, przegród zewnętrznych, fundamentów i stropów
  • Wymiana stolarki zewnętrznej
  • Modernizacja źródeł ciepła w tym montaż pompy ciepła w szkole w Wieprzcu
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
  • Modernizacja wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne
  • Montaż paneli fotowoltaicznych

Pliki do pobrania

Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół podstawowych z terenu Gminy Maków Podhalański

Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Skip to content